»
תנאי שימוש – אתר "BONDEX"

תנאי שימוש – אתר "BONDEX"

תנאי שימוש אלו (להלן: “התנאים” או “תנאי שימוש“) מסדירים את השימוש באתר של חברת צבעי הקשת בע”מ (להלן: “החברה“) המספקת באמצעותו את המוצרים של חברת PPG Industries (להלן: “BONDEX”) בכתובת https://www.bondex.co.il/  (להלן: “האתר“) ואת כל שאר השירותים המוצעים באמצעות האתר.

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות מוצרים באמצעותו, ולרבות כל שירות אחר, בין שקיים ובין עתידי.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (להלן: “המשתמש“) לבין החברה.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימושך באתר. גלישתך באתר ו/או ביצוע הזמנה באתר (כמפורט להלן) מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש.

במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר.

1. כללי

 • תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 • כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תנאי השימוש.
 • הנך המשתמש מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
 • על ידי גישה או גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.

2. פרטי משתמש ופרטיות

 • פרטי המשתמש אשר יימסרו על ידך לחברה כאמור, יימסרו מרצונך ובהסכמתך המלאה, וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.
 • מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון באתר.

3. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו וכן כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנרכשים, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של החברה, לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה, לפי העניין, באופן בלעדי.
 • שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה או של- BONDEX, לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
 • אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.

4. תוכן האתר והגבלת אחריות

 • האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא (“As Is”), ומובהר, כי השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע”י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • החברה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים באתר או להוציא איזה מהמוצרים באתר, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • אנו שואפים לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג’ או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת ,על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.
 • קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.
 • תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.
 • מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר החברה הינו מטעם חברת BONDEX, ולפיכך אין החברה אחראית על מידע זה, הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי BONDEX ובאחריותם.
 • בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמש בו ו/או בשימוש שיעשה המשתמש במוצר שרכש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הוראות תעודת האחריות ו/או שימוש אחר במוצר שאיננו שימוש סביר.

5. הפרת תנאי שימוש והפסקת פעילות האתר

  • הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאתך להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש.
  • החברה שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לשנות את האתר, בכל דרך שתבחר החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.

6. שיפוי

המשתמש מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

7. שינוי תנאי השימוש

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.
 • המשתמש מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר המשתמש ממשיך להיכנס לאתר לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, המשתמש מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המעודכנים.
 • המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני הזמנת מוצר באתר, והינו מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.
 • על המשתמש לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה בתנאי השימוש.

8. שירות לקוחות

 • במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות דף יצירת קשר אשר מופיע באתר.
 • שעות המענה לפניה כאמור, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 16:00 – 8:00.

9. דין ושיפוט

 • בעת שאתה עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 • אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: “הערכאה המשפטית“) כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אנו מקווים כי תמצא את השימוש באתר יעיל ונוח.

בכבוד רב ובברכה,

החברה

תאריך עדכון אחרון של תנאי השימוש: 1.1.2021